محتواهای الکترونیکی آموزشی


مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در راستای رسالت خود در زمینه حمایت از پژوهش های آموزش پزشکی و نشر نتایج این پژوهش ها اقدام به انتشار بسته های چند رسانه ای آموزشی در حوزه های مهم نظام سلامت نموده است.
این بسته های آموزشی با هدف ارتقاء و توانمندسازی اساتید محترم دانشگاه های علوم پزشکی و مدیران که در سطوح نظام سلامت مشغول به خدمت هستند تهیه شده است.

ارتقاء اعضای هیات علمی


بیشتر

مجموعه سخنرانی مرجعیت علمی


بیشتر

بسته های آموزشی

ویژه اعضای هیأت علمی و مدیران نظام سلامت بیشتر

بسته آموزشی انجمن ها


بیشتر

گفتارهای راهبردی در حوزه
سیاستگذاری سلامت


بیشتر