واحدهای تخصصی

1398-11-02

محصول فناوری

1398-11-02

محصول ترجمان دانش

1398-10-23

محصول سیاستی

1398-02-17

Fanavari

1397-11-12

Elmsanji

1397-08-16

Tahlil

1397-08-16

نیاز سنجی و اولویت گذاری

What is need assessment? A systematic process of: Asking questions Comparing answers Making informed decisions about what to do to improve human or organizational performance OR A process of evaluating […]
1397-08-15

Tarjoman

1397-08-15

گروه مدیریت آمار و اطلاعات راهبردی