اعضاء کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، آقای دکتر علی اکبر حقدوست معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی احکام جداگانه ای اعضاء کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی را منصوب نمودند.
• جناب آقای دکتر علی دل پیشه - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر عبداله کریمی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر نوید محمدی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
• جناب آقای دکتر علی دباغ - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
همه این اعضاء که از اساتید با تجربه در حوزه نشر کتاب های مرجع علوم پزشکی کشور می باشند به مدت دو سال به عضویت کمیسیون مذکور درآمده اند. از جمله اموری که در احکام به اعضاء کمیسیون محول شده است، می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• برنامه ریزی و سیاستگذاری برای رسیدن به اهداف مرجعیت علمی مطابق اسناد بالادستی
• ایجاد بستر مناسب برای ورود متون و منابع مرجع به عرصه انتشارات بین الملل
• طراحی فرآیندهای مرتبط با ارزشیابی متون و منابع مرجع و ایجاد بستر برای اجرای شفاف آنها
• شناسایی مزیت های نسبی دانشگاه ها و مراکز و قطب های پژوهشی برای برنامه ریزی تقویت مرجعیت علمی در حوزه متون و منابع مرجع
شایان ذکر است که طرح ایجاد کمیسیون ارزشیابی و متون و منابع مرجع علوم پزشکی اولین بار از سوی معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و با موافقت مقام محترم وزارت در تاریخ 1395/8/16 رسمیت یافت. این کمیسیون به منظور توسعه و حمایت از دانش تولیدی اساتید گرانقدر و غنیمت بخشیدن بر ترجمان دانش تولیدی در عرصه عمل و مسیر خدمت وظیفه ایجاد بستر مناسب و تشویق تدوین و نشر کتب مرجع را بر عهده دارد.

اعضاء کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی