کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه علوم پزشکی در زمره کتب منتخب

بر اساس مصوبه جلسه کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی مورخ سه شنبه 29 خرداد 1397 کتاب سال جمهوری اسلامی ایران نیز در زمره کتب منتخب کمیسیون قرار می گیرند.