کتب منتخب در سال 1398


کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی در سال 1397 اقدام به فراخوان جهت ارسال کتب تألیفی در حوزه علوم پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور نمود که طی این فراخوان تعداد 297 کتاب به دبیرخانه کمیسیون ارسال گردید که پس از ارزیابی توسط داوران محترم بر اساس شاخص های مصوب در کمیسیون، کتاب های منتخب در سایت این دبیرخانه به آدرس: https://nasrme.ac.ir/books اعلام گردید.
در سال جاری به جهت تسهیل و تسریع دریافت کتاب و نیز داوری کتب تألیفی، این امکان فراهم شد تا مؤلفین محترم بتوانند کتاب های خود را شخصأ و به صورت آنلاین به دبیرخانه کمیسیون، در سامانه ای که به همین منظور طراحی شد (http://books.nasrme.ac.ir) ثبت و ارسال نمایند.
در سال 1398 تعداد 2751 کتاب در سامانه دبیرخانه کمیسیون ثبت گردید که تعداد 2460 کتاب در حوزه دانشگاهی بوده است. که در نهایت پس داوری و ارزیابی کتب براساس شاخص های مصوب در کمیسیون تعداد 239 کتاب به عنوان کتاب منتخب در سال 1398 تعیین گردید.
لیست کتب منتخب در سال 1398