nasr

1400-05-24
...

دسترسی به مرزهای علم و دانش، در سایه برنامه ریزی هدفمند و همدلی محققین ایرانی قابل حصول است

1400-05-06
...

کسب جایگاه های شایسته مرجعیت علمی برای دانشمندان ایران شدنی است

1400-04-20
...

تدوین تاریخ شفاهی پروژه مرجعیت علمی در علوم پزشکی کشور

1400-04-06
...

برگزاری کارگاه “نگارش و انتشار کتب مرجع با ناشرین بین المللی”

1400-04-02

anjoman

1400-03-12
...

مرحله دوم فراخوان حمایت از طرح های پژوهش در آموزش در راستای نیل به مرجعیت علمی

1400-03-12
...

تفاهم‌نامه همکاری علمی

1400-02-27
...

آغاز ثبت اطلاعات در سامانه رتبه بندی علمی دانشگاه های علوم پزشکی (رعد ۱۴۰۰)

1400-02-20
...

فراخوان مشارکت در ارایه خدمات فروش برخط کتاب های الکترونیک مرجع علوم پزشکی