nasr

1400-11-16

فراخون شرکت در توسعه شبیه سازی در
آموزش پزشکی

1400-10-12

ششمین فراخوان طرح‌های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

1400-10-12

فراخوان تماتیک در حوزه آموزش دندانپزشکی

1400-09-14

وبینار جلسه فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران و مرکز نصر

1400-08-24

جلسه شورای معاونین معاونت آموزشی در نصر

1400-08-23

گزارشات

1400-08-17

جلسه شوراری مدیران نصر با حضور معاون آموزشی وزارت بهداشت

1400-08-16

دیدار معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز نصر

1400-07-12
...

جلسه مشترک نصر با دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت