NASR Workshops

زمانبندی کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در سال 1396
تاریخکارگاهسطح
چهارشنبه 11 بهمن 96مقدمات پژوهش در آموزش پزشکی
Introduction to Medical Education Research
مقدماتی
چهارشنبه 9 اسفند 96پژوهش در مفاهیم آموزش پزشکی
Concept Research in Medical Education
مقدماتی
زمانبندی کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در سال 1397
تاریخکارگاهسطح
چهارشنبه 29 فروردین 97مرورهای نظاممند در آموزش پزشکی
Systematic Reviews in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 26 اردیبهشت 97مرور متون در آموزش پزشکی
Literature Reviews in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 30 خرداد 97پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی
Theory Research in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 27 تیر 97پژوهش در سیاست ها و نظام آموزش پزشکی
Policy and System Research in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 24 مرداد 97دانش پژوهی آموزشی
Scholarship of Teaching and Learning
مقدماتی
چهارشنبه 21 شهریور 97پژوهش در مفاهیم آموزش پزشکی
Concept Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 25 مهر 97مرورهای نظام مند در آموزش پزشکی
Systematic Reviews in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 30 آبان 97مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی
Mathematical Modeling in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 28 آذر 97پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Qualitative Research in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 26 دی 97پژوهش در سیاست ها و نظام آموزش پزشکی
Policy and System Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 24 بهمن 97دانش پژوهی آموزشی
Scholarship of Teaching and Learning
متوسط
چهارشنبه 22 اسفند 97پژوهش های توصیفی و پیمایشی در آموزش پزشکی
Descriptive / Survey Research in Medical Education
مقدماتی
زمانبندی کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در سال 1398
تاریخکارگاهسطح
چهارشنبه 28 فروردین 98پژوهش های تجربی در آموزش پزشکی
Experimental Research in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 25 اردیبهشت 98مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی
Mathematical Modeling in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 29 خرداد 98پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Qualitative Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 26 تیر 98پژوهش های شبه تجربی در آموزش پزشکی
Quasi-experimental Research in Medical Education
مقدماتی
چهارشنبه 23 مرداد 98پژوهش های روانسنجی در آموزش پزشکی
Psychometric Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 27 شهریور 98پژوهش های مشاهده ای توضیحی در آموزش پزشکی
Observational Explanatory Research
متوسط
چهارشنبه 24 مهر 98پژوهش های تجربی در آموزش پزشکی
Experimental Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 29 آبان 98سنتز پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Synthesis of Qualitative Literature in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 27 آذر 98پژوهش در اجرای سیاست ها در آموزش پزشکی
Implementation Research in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 25 دی 98نیازسنجی در آموزش پزشکی
Needs Assessment in Medical Education
متوسط
چهارشنبه 30 بهمن 98پژوهش های شبه تجربی در آموزش پزشکی
Quasi-experimental Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 21 اسفند 98پژوهش های توصیفی و پیمایشی در آموزش پزشکی
Descriptive / Survey Research in Medical Education
پیشرفته
زمانبندی کارگاه های مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در سال 1399
تاریخکارگاهسطح
چهارشنبه 27 فروردین 99پژوهش نظریه پردازی در آموزش پزشکی
Theory Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 31 اردیبهشت 99مدلسازی ریاضی در آموزش پزشکی
Mathematical Modeling in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 21 خرداد 99پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Qualitative Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 25 تیر 99پژوهش های روانسنجی در آموزش پزشکی
Psychometric Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 29 مرداد 99پژوهش های مشاهده ای توضیحی در آموزش پزشکی
Observational Explanatory Research
پیشرفته
چهارشنبه 26 شهریور 99سنتز پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Synthesis of Qualitative Literature in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 30 مهر 99پژوهش در اجرای سیاست ها در آموزش پزشکی
Implementation Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 28 آبان 99پژوهش ها کاربردی سازی (ترجمانی) در آموزش پزشکی
Translational Research in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 26 آذر 99سنتز پژوهش های کیفی در آموزش پزشکی
Synthesis of Qualitative Literature in Medical Education
پیشرفته
چهارشنبه 24 دی 99مرور متون در آموزش پزشکی
Literature Reviews in Medical Education
پیشرفته