پروژه های محوله از وزارت بهداشت

عنوان پروژه: برنامه ريزي، تمهيد راهبري و پايش نيل به مرجعيت علمي در علوم پزشكي كشور
هماهنگ کننده: مریم حسینی ابرده

مجریان طرح:

مريم سياه تير، علی شهریاری، مريم حاجي احمدي، سارا شفيعان، حميد حمزه زاده، آرش خجسته، رويا صادق زارعي، الهام رجبي، مریم حسینی ابرده، حجت احمدي نژاد، فرزاد محمدی
تاریخ آغاز طرح: 1398/2/29
تاریخ اتمام طرح: 1400/7/18