دفتر نیازسنجی و اولویت گذاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی
با توجه به تعاریف، اهداف و گامهای پیاده سازی نیازسنجی و اولویت گذاری که در ابتدا ارائه شد؛ دفتر نیاز سنجی و اولویت گذاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی، در نظر دارد تا با هدف بررسی وضعیت موجود آموزش پزشکی کشور، شناسایی مشکلات، موانع، اقدامات ناتمام، ضروریات رشته و نیازمندی‌های این حوزه و در نهایت انجام مطالعات تطبیقی و بررسی وضعیت و اقدامات در این حوزه در کشورهای دیگر، در گام اول اقدام به نیاز سنجی برای این حوزه در فواصل زمانی مشخص کرده و در ادامه بر اساس معیارها و نیازهای بدست آمده از مطالعات متعدد و فرایند نیاز سنجی، اقدام به اولویت گذاری در سه بخش نماید: در سطح کلان و سیاست گذاری های این حوزه، در سطح پژوهش و در سطح عملیاتی و اقدامات اجرایی در آموزش پزشکی کشور

چشم انداز
- تحلیل وضعیت موجود آموزش پزشکی در هر زمان،
- همسو سازی حداکثری تحقیقات و اقدامات در این حوزه متناسب با نیاز و اولویت های این رشته
- دستیابی به مرجعیت علمی و اجرایی در کشور و در منطقه در این حوزه،
- به حداکثر رساندن استفاده مثبت و اثر گذار از سرمایه های علمی، انسانی و مالی
- امکان مشاوره در خصوص طراحی، نحوه اجرا و پیاده سازی مراحل نیازسنجی و اولویت گذاری در حوزه های دیگر

اهداف
- شناسایی وضعیت موجود آموزش پزشکی کشور
- ارزیابی محیطهای درونی و بیرونی مرکز مطالعات راهبردی آموزش پزشکی،
- شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها وتهدیدهای حوزه آموزش پزشکی،
- شناسایی اقدامات ناتمام در این حوزه و بررسی علل و عوامل آن،
- ارزیابی و اقدام دوره ای برای نیازسنجی و اولویت گذاری در فواصل زمانی معین

ماموریت
- راه اندازی و توسعه کمیته نیازسنجی و و اولویت‌گذاری آموزش پزشکی و طراحی تیم اجرایی،
- تدوین برنامه عملیاتی ، ساختار، هدف گذاری و مراحل کسب نتیجه
- طراحی و تدوین الگوی نیاز سنجی و اولویت‌گذاری متناسب با اهداف و بستر کشور،
- طراحی گایدلاین‌ها و پمفلت‌ها در خصوص نحوه اجرا و فرایند طراحی اولویت‌ها و ترویج نیایج
- برگزاری جلسات هم‌اندیشی و مشارکت با خبرگان حوزه آموزش پزشکی و حوزه های سیاست گذاری،
- برگزاری رویدادهای علمی با هدف به اشتراک گذاری دانش و انتقال تجربیات در حوزه نیاز سنجی و اولویت گذاری آموزش پزشکی،
- طراحی و اجرای طرح های پژوهشی و مقالات با رویکرد نیاز سنجی و اولویت گذاری آموزش پزشکی،

الگوریتم عملکرد

مخاطبان
- پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی آموزش پزشکی
- مدیران و معاونین آموزشی و پژوهشی حوزه سلامت
- مدیران حوزه برنامه ریزی آموزش پزشکی
- مدیران و دبیران گروه های آموزش پزشکی
- مدیران مراکز EDC
- محققان و پژوهشگران حوزه سلامت و آموزش پزشکی

شبکه خبرگان و همکاران
- اعضای کمیته های موضوعی مرکز مطالعات راهبردی آموزش پزشکی(آموزش مجازی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی، مدیریت و رهبری آموزشی، روش تدریس و روانشناختی شناختی در آموزش پزشکی)
- اعضای کمیته های آینده نگاری و مطالعات آینده، علم سنجی، ترجمان دانش، پشتیبانی سیاست ها و آمار و داده های راهبردی
- معاونت های آموزشی، پژوهشی و راهبردی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
- دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی فعال در حوزه آموزش پزشکی
- دانشجویان علاقه مند به حوزه آموزش پزشکی و سیاست گذاری در امر بهداشت و درمان

What is need assessment?

A systematic process of:

 • Asking questions
 • Comparing answers
 • Making informed decisions about what to do to improve human or organizational performance

OR

A process of evaluating the problems and solutions identified for a target population. In this process, it emphasizes the importance and relevance of the problems and solutions.

Purpose of a Needs Assessment

 • To generate ideas and document perceptions about various issues (exploratory in nature)
 • To collect information to support likely alternatives (decision making)
 • To estimate relative acceptability of various alternatives (identifies potentially controversial issues)
 • To select the most acceptable policy or program from alternatives (allows stakeholders to influence institutional response to needs)
 • To determine whether needs have been met (documents effectiveness of unit)

Steps of need assessment

 • Define purpose/Gaps
 • Gather a Team
 • Determine stakeholders and users
 • Determine Questions
 • Select available resources
 • Time line
 • Data: primary data- secondary data
 • Analyze data
 • Decision making and plan
 • Report and evaluate
 • Repeat process in future

What is priority setting?

The task of determining the priority to be assigned to a service, a service development or an individual patient at a given point in time. Resources are greater than the resources available.

Is about:

Allocation of resources to innovative high-cost medicines or new vaccines and its introduction in public health programs; prevention, or primary care; to training community workers or specialists; about deciding which population subgroups ought to receive subsidized care; even about complex policy interventions such as introducing pay-for-performance schemes for remunerating providers.

Steps of priority setting:

 • Assessing the situation: map, profile performance assessment (need assessment)
 • Set the scene: Focus and Scope, ethical standards, partners
 • Choose the best method: methods for identifying and ranking priority issues
 • Plan priority setting
 • Implement the plan

Make priorities work: action after priority setting, Monitor and evaluate, Set a time, date and process for the next review