الگوریتم علایم بیماری های شایع کودکان
کتاب جامع ارولوژی ایران
مرجع جامع دندانپزشکی
سنک های کلیه و مجاری ادراری
بافت شناسی
مبانی ارولوژی عمومی
رویکردهای نوین تدریس در آموزش عالی با تاکید بر علوم پزشکی
درسنامه بیماری های پوست