number8_PNG18676

بسته آموزشی برنامه ریزی آموزشی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی برنامه ریزی آموزشی مشتمل بر دوازده گفتار، شما را با مبانی و مراحل مختلف برنامه ریزی آموزشی آشنا می کند.
 
 
numberA02

بسته آموزشی راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی راهبردهای ارتقاء کیفیت آموزش پزشکی مشتمل بر بیست و چهارگفتـار با هـدف آشنا سازی مخـاطبین با راهـبردها و نحـوه عملیاتی سازی آن ها طراحی شده است. گروه مخاطب این بسته آموزشی شامل هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان آموزشی و دانشجویان رشته های مرتبط در مقطع کارشناسی ارشد و PhD می گردد.
 
 
numberA03

بسته آموزشی یادگیری مبتنی بر حل مسأله

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسـته آموزشی یادگیری مبتنی بر حل مسـأله مشتمـل بر پانزده گفتار، شما را با مبانی و مراحل مختلف یادگـیری مبتنی بر حـل مسـأله آشنا می کند. گروه مخاطب این بسته آموزشی شامل هیأت علمی پایه بالینی دانشگاه های علوم پزشکی، مدیران و کارشناسان مختلف آموزشی و دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD می گردد.
 
 
numberA12

بسته آموزشی دانش پژوهی آموزشی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی دانش پژوهی آموزشی مشتـمل بر دوازده گفتـار، به شـرح مفهـوم دانش پژوهـی و راهـکارهای گسـترش آن در دانشـگاه ها می پردازد. مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیأت علمی محـترم دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان نظام سلامت و دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
 
 
B01

بسته آموزشی مقدمات طبابت مبتنی بر شواهد

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مقدمات طبابت مبتنی بر شواهد مشتـمل برهفت گفتـار با هدف آشـناسـازی مخـاطبین با مبانی طبابت مبتـنی بر شـواهد، طراحی شـده است. گـروه مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیـأت عـلمی بالیـنی دانشـگاه های عـلوم پزشـکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقـه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B02

بسته آموزشی مدیریت دانش پزشکی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مدیریت دانش پزشکی مشتـمل بردوازده گفتـار، انواع ابـزارهای مدیریت دانـش پزشکی را مورد بحث قرار می دهد. گـروه مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیأت علمی بالینی دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان مختـلف نظام سـلامت، دانشـجویان رشته های مرتـبط در مقاطـع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقه مند رشته های پزشـکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B03

بسته آموزشی ارزیابی نقادانه مقالات

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی ارزیابی نقادانه مقالات مشتـمل بربیـست و شـش گفتار با هـدف آشـناسازی مخاطـبین با ارزیـابی نقادانه مقالات بالینـی مـختلف طراحـی شده است. گروه مخـاطب این بـسـته آموزشـی شـامل هــیأت علمی بالیـنی دانشـگاه هـای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیـران و کارشـناسان مخـتلف نظام سلامت، دانشجـویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشـناسی ارشـد و PhD و دانشجویان علاقه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B04

بسته آموزشی مرور نظام مند متون

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مرور نظام مند متون مشتـمل بربیست و هشت گفتار می شود که در طـی آن شمـا با فلسفـه و روش شناسی پژوهـش های سنتتیک آشنا می شوید. گروه مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیأت علمی بالینی دانشـگاه های علوم پزشکی و خـدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B05

بسته آموزشی مقدمات تعالی بالینی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مقدمات تعالی بالینی مشتـمل برهفت گفتار به شرح مـفاهیم، کاربـردها و سـاختار ضـروری جهت دستیابی به تعالی خدمات بالینی می پردازد. گروه مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیأت علمی بالینی دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقـه مند رشـته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B06

بسته آموزشی ارزیابی فن آوری سلامت

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی ارزیابی فن آوری سلامت مشتـمل بر چهل و چهار گفتـار، شـرح مبسوطـی از مفـاهیم، روشها و رویکردهای متداول ITA ارائه می دهد. گروه مخـاطب این بـسته آموزشـی شـامل هـیأت علمی بالینی دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسـان مختلف نظام سلامت، دانشجـویان رشته های مرتبط در مقـاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
B07

بسته آموزشی راهکارهای طبابت بالینی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی راهکارهای طبابت بالینی مشتـمل بر بیست و هشت گفتـار، به شـرح مبانـی نظـری و نکات اجـرایی تدویـن این راهـکارها می پردازد. گـروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی شـامـل هـیـأت علـمی بالینی دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقـه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی عمومی می گردد.
 
 
C02

بسته آموزشی رهبری سازمانی

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی رهبری سازمانی مشتـمل بر هجده گفتـار بحثی مبسوط را در ارتباط با اصول و تکنیک های مختلف رهبری ارایه می کند. گـروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی شـامـل مدیران، کارشناسان و هیأت علمی دانشگاه ها دانشجویان علاقه مند می گردد.
 
 
C03

بسته آموزشی مدیریت پروژه

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مدیریت پروژه مشتـمل بر چهارده گفتـار، اصول و روش های مدیریت پروژه را مورد بحث قرار می دهد. گـروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شامل می شود.
 
 
C04

بسته آموزشی مدیریت تغییر

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مدیریت تغییر مشتـمل بر شـانزده گفتـار، اصـول و روش هـای اصلـی مـدیریت تغـییر را مورد بحث قـرار می دهـد. گـروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان در سطوح مختلف و دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری شامل می شود.
 
 
D9A

بسته آموزشی نظام نوآوری

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی نظام نوآوری مشتـمل بر شصت گفتـار، شما را با مبانی، ساختار و عملکرد نظام نوآوری آشنا می کند. تولید، انتشار و استفاده از دانش و فن آوری مبنای اصلی شکل گیری نظام نوآوری و اقتصاد دانش مدار تلقی می شود.
 
 
D9B

بسته آموزشی نظام نوآوری

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی نظام نوآوری مشتـمل بر شصت گفتـار، شما را با مبانی، ساختار و عملکرد نظام نوآوری آشنا می کند. تولید، انتشار و استفاده از دانش و فن آوری مبنای اصلی شکل گیری نظام نوآوری و اقتصاد دانش مدار تلقی می شود.
 
 
F01

بسته آموزشی مقدمات نظام سلامت

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی مقدمات نظام سلامت مشتـمل بر هجده گفتـار با هدف آشناسازی مخاطبین با اصول و مبانی اقتصاد سلامت طراحـی شده است. گـروه مخـاطب ایـن بـسـته آمـوزشـی شـامـل هـیـأت علـمی بالینـی دانشـگاه های علـوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمـانی، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقـه مند رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می گردد.
 
 
F02

بسته آموزشی بازار خدمات سلامت

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی بـازار خـدمات سـلامت مشتـمل بر پانـزده گفتـار به شـرح ویژگـی های عرضـه و تقاضـای خـدمات سلامت می پردازد. گروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی شـامـل هـیـأت علـمی دانشـگاه ها، مدیران و کارشناسان مختلف نظام سلامت، پژوهشگران و دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD و دانشجویان علاقـه مند رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می گردد.
 
 
F03

بسته آموزشی بازار بیمه و عقد قرارداد

مدرس: جناب آقای دکتر شهرام یزدانی

بسته آموزشی بازار بیمه و عقد قرارداد مشتـمل بر هجده گفتـار به شرح مفاهیم، کارکردها و مشکلات بیمه های سلامت می پردازد. گـروه مخـاطب ایـن بـسته آموزشـی شـامـل هـیـأت علـمی دانشـگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی، مدیران و کارشـناسان نظام سلامت، دانشجویان رشته های مرتبط در مقاطع کارشناسی ارشد و دانشجویان علاقـه مند رشته های پزشکی و دندانپزشکی می گردد.