نام کتابمبانی ارولوژی عمومی
مولفانعبدالله کریمی و همکاران
ناشردانشگاه علوم پزشکی
موضوعپزشکی
تاریخ نشر1394
شابک978-600-5907-62-9