دکتر سعید عسگری


قائم مقام مرکز


CV


مسئول دفتر: افسانه عباس زاده

تلفن: 26292456
فکس: 26292478
ایمیل:nasr.nasrme.ac.ir