امتیاز کسب شدهامتیاز شاخصوزن شاخصمعیار/میزانوزن حوزهشاخصحوزه/ جنبهردیف
0.250.50.751
     25%تناسب بین شمار صفحات و موضوع و محتوی5حجمقالب و

شکل ظاهری

1
     25%تناسب بین قطع و موضوع و محتوی2
     25%تناسب بین فصول و حجم صفحات3
     25%میزان فصل بندی متناسب با حجم کتاب4
     25%زیبایی بصری و چشم نوازی متون5کیفیت حروف نگاری و تایپ5
     50%استفاده از نوع، اندازه، برجسته سازی و رنگ متعدد حروف متون6
     25%میزان جلب نظر و تفکیک مطالب اصلی و فرعی7
     15%طراحی و گرافیگ جلد5صفحه آرایی8
     15%طراحی و گرافیگ پشت جلد9
     15%طراحی و گرافیگ صفحات10
     15%کیفیت صفحه آرایی11
     25%نحوه چینش جداول، اشکال و نمودارها در صفحات12
     15%تناسب بین جلد و محتوی کتاب13
     50%کیفیت صحافی5صحافی14
     25%نوع و کیفیت کاغذ15
     25%قیمت گذاری16
     40%جامعیت در زمینه موضوع مورد نظر5جامعیتمحتوی17
     40%ارتباط با اهداف کلی و ویژه18
     20%ارتباط با سرفصل مطالب19
     50%توجه به دستاوردهای جدید و تازه علمی5روزآمدی20
     25%ارایه موضوعات جدید21
     25%دوره زمانی تجدید نظر و بروزرسانی22
     40%برقراری ارتباط بودن با سایر حوزه ها وابسته3مرتبط بودن23
     30%برقراری ارتباط بودن با پیش نیازهای مرتبط24
     30%پیوستگی با پیش نیازهای مرتبط25
     40%توانایی ایجاد سئوال3طرح سئوال و افق جدید26
     30%میزان برانگیختن کاوشگری27
     30%میزان تقویت تفکر انتقادی28
     30%میزان پروراندن مطالب3تناسب بین اطلاعات اصلی

و جانبی

29
     30%رعایت تناسب بین زیاده نویسی و ایجاز نویسی30
     40%توان انتقال پیام اصلی و جنبی کتاب31
     30%میزان توجه به دانش و مباحث سایر رشته ها3ظرفیت مطالب کتاب در ایجاد

ارتباطات میان رشته ایی

32
     30%توانمندی برقراری ارتباط با دانش و مباحث سایر رشته ها33
     40%میزان وحدت بخشی بین دانشهای مختلف34
     40%توجه به زمینه های شناختی، عاطفی و مهارتی فراگیران3ظرفیت مطالب کتاب در برقراری‌ ارتباط با یادگیرنده35
     30%امکان ارایه امکانات و شرایط پرسش و تحقیق36
     30%میزان افزایش شناخت، دانش و مهارت فراگیران و یادگیرندگان37
     25%فصل بندی براساس نظام منطقی5فصل بندیساختار38
     25%نحوه چینش فصول با موضوع اصلی39
     25%تناسب زیر فصل ها با فصول40
     25%حفظ سازماندهی مطالب و پکپارچگی41
     20%بیان اهداف کل کتاب و هر فصل10مقدمات و موخرات کتاب42
     15%کیفیت مقدمه و زمینه سازی برای محتوی کتاب43
     15%کیفیت پیشگفتار و همخوانی با محتوی44
     15%توانایی مقدمات برای تهییج یادگیران45
     10%فهرست جداول و نمودارها46
     15%فهرست منابع و مراجع47
     10%فهرست اصطلاحات و واژگان48
     25%نحوه جمع بندی هر فصل و بخش10تفهیم مطالب49
     15%میزان ارایه پرسش، تمرین و فعالیت برای فهم موضوعات50
     15%تناسب پرسش، تمرین و فعالیتها با محتوی51
     15%میزان استفاده از اشکال، جداول و نمودار52
     15%شیوه چیدمان مرتبط با اشکال، جداول و نمودار53
     15%نحوه ارایه توضیحات مرتبط با اشکال، جداول و نمودار54
     25%شفافیت و استفاده از تعبیرهای مستقیم5رعایت زبان علمیزبان و نگارش55
     25%حفظ ساخت منطقی معانی56
     25%نظم و آراستگی الفاظ57
     25%بیان مستقیم معانی و حقایق58
     20%استفاده از جملات کوتاه و پرهیز از جمله ها مرکب5روانی متن59
     20%استفاده از پاراگراف های کوتاه60
     10%پرهیز از بکارگیری واژگان مهجور61
     20%استفاده از جملات مثبت بجای منفی62
     10%بکارگیری کمتر از جملات معترضه63
     10%پرهیز از گوته برداری‌های نادرست از زبان بیگانه64
     10%آوردن معادلهای اصطلاحات خارجی در زیرنویس یا پی نوشت65
     25%استفاده بجا از علائم سجاوندی10دستور زبان66
     25%رعایت قواعد نگارش67
     25%رعایت ساختار دستور زبان68
     25%رعایت اصول ویرستاری69
     15%تعهد رازداری15اصول اخلاق علمیچارچوب اخلاق70
     10%اظهارنامه تعارض منافع71
     15%تاييد صلاحيت پژوهشگر72
     15%رعایت حقوق مالکيت معنوي73
     15%رعایت امانتداری علمی74
     15%رعایت اصول استناد75
     15%رفرنس ها و ارجاعات76