دکتر محمدعلی سخاجو


سرپرست معاونت توسعه مدیرت و منابع


CV


مسئول دفتر: مجید آزرمی

تلفن: 26292496 - 26292493
فکس: 26292485
ایمیل:m.azarmi@nasrme.ac.ir