رسالت

سیاستگذاری، برنامه‌ريزي، تدوین، تصویب، اجرا و دیده بانی تحقیقات راهبردی آموزش عالي سلامت جهت ایجاد بستر مناسب برای تحقیق، توسعه و مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق حمايت از ايده‌هاي نوآورانه، شناسایی ظرفيتهاي بالقوه آموزش پزشكي، احصاء اولویتهای پژوهش در آموزش پزشکی، و مدیریت آمار و اطلاعات آموزش پزشکی به منظور ارائه راهکارهای علمی جهت ارتقای نظام آموزش علوم پزشکی.

اهداف

1. مدیریت دانش در حوزه آموزش علوم پزشکی
2. اولویت گذاری پژوهش های آموزشی
3. مدیریت آمار و اطلاعات آموزش علوم پزشکی
4. حمایت ازتوسعه تحقیقات راهبردی درآموزش علوم پزشكي
5. برون سپاری و نظارت بر پژوهش های آموزشی
6. مدیریت منابع مالی برای گسترش و حمایت از تحقیقات راهبردی درآموزش علوم پزشكي