...
اولین نشست معرفی مرکز کاکرین ایران برای
انجمن های علمی
...
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
...
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های علوم پزشکی کشور
...
جلسه شورای مدیران مرکز با جناب آقای دکتر پوراصغری
معاون سازمان برنامه و بودجه
...
جلسه شورای معاونین معاونت آموزشی در نصر
...
جلسه شورای معاونین معاونت آموزشی در نصر
...
تفاهم‌نامه همکاری علمی با مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
...
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
...
جلسه شورای مدیران با روسای طب ایرانی وزارت بهداشت