New Project (8)
جلسه شورای معاونین
معاونت آموزشی در نصر
New Project
جلسه شوراری مدیران نصر با حضور
معاون آموزشی وزارت بهداشت
...
اولین نشست معرفی مرکز کاکرین ایران برای
انجمن های علمی
...
بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
...
تفاهم نامه همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه های علوم پزشکی کشور
...
جلسه شورای مدیران مرکز با جناب آقای دکتر پوراصغری
معاون سازمان برنامه و بودجه
...
جلسه شورای معاونین معاونت آموزشی در نصر
...
جلسه شورای معاونین معاونت آموزشی در نصر
...
تفاهم‌نامه همکاری علمی با مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران
...
جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
...
جلسه شورای مدیران با روسای طب ایرانی وزارت بهداشت