کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی

طرح ایجاد کمیسیون ارزشیابی و متون و منابع مرجع علوم پزشکی اولین بار از سوی معاونت محترم آموزش وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی مطرح و با موافقت مقام محترم وزارت در تاریخ 1395/8/16 رسمیت یافت.
این کمیسیون به منظور توسعه و حمایت از دانش تولیدی اساتید گرانقدر و غنیمت بخشیدن بر ترجمان دانش تولیدی در عرصه عمل و مسیر خدمت وظیفه ایجاد بستر مناسب و تشویق تدوین و نشر کتب مرجع را بر عهده گرفت.

وظایف کمیسیون:

در قدم اول این کمیسیون بر اساس اهداف و وظایف مصوب با ساختار ذیل تشکیل گردید و با توجه به اهمیت تعریف شاخص های مرجعیت متون برابر بند اول شرح وظایف مصوب استخراج، جمع آوری و شاخص های مرتبط در این زمینه پرداخته شد.تعریف و تبیین شاخص های مرجعیت متون و منابع علوم پزشکی تألیفی و بازنگری آنها دربازه زمانی منظم اطلاع رسانی و در خصوص شاخص های تدوین شده به منظور آشناسازی متخصصان، اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و مولفان فراخوان و گرد آوری متون و منابع علمی تألیفی از دانشگاهها و مراکز علمی و ارزیابی آنها بر اساس شاخص های تدوین شده تعامل تنگاتنگ با هیأتهای ارزشیابی و ممتحنه در زمینه بررسی های فنی و محتوایی کتب ارسالی تعیین و اعلان متون و منابع علمی مرجع علوم پزشکی که مرجعیت آنها با شاخص های مرتبط احراز می گردد.

اعلان موضوعات و حیطه ها با اولویت ملی به منظور حمایت از تدوین کتب مرجع توسط اساتید و صاحبنظران داخلی

چشم انداز:

ایجاد ارتباط موثر و نزدیک با اساتید برجسته در حوزه های مختلف علمی و آموزشی کشور در زمینه علوم پزشکی و افزایش انگیزه آنان در جهت مکتوب نمودن تجربیات و دانش تولیدی خود به زبان فارسی در چهارچوب کسب توانمندی و اعتلای جایگاه کشور و کسب مرجعیت علمی در عرصه های منطقه ای و جهانی.