جلسه شورای مدیران مرکز دکتر پوراصغری سازمان برنامه و بودجه