اعضاء کمیسیون:

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

• جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کمیسیون
• جناب آقای دکتر محمدرضا سهرابی عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دبیر کمیسیون
• جناب آقای دکتر علی دل پیشه - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر عبداله کریمی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر نوید محمدی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
• جناب آقای دکتر علی دباغ - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
• جناب آقای دکتر میرفرهاد قلعه بندی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران