کمیته های موضوعی

ارزشیابی

ارزشیابی

اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با ارزشيابي موسسه، ارشيابي برنامه، ارزشيابي استاد و ارزشيابي دانشجو را مورد بررسي قرار مي دهد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه ارزشیابی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر مجيد اكبري
2. دکتر ميترا اميني
3. دکتر محمد جليلي
4. دکتر طاهره چنگيز
5. دکتر جمشيد حاجتي
6. دکتر فروزان خاتمي دوست
7. دکتر محبوبه خباز مافي نژاد
8. دکتر محمودرضا دهقاني
9. دکتر حبيب الله رضايي
10. دکتر فرهاد رمضاني بدر
11. دکتر جواد سراباداني
12. دکتر جواد كجوري
13. دکتر جليل كوهپايه زاده
14. دکتر رقيه گندمكار
15. دکتر نويد محمدي
16. دکتر سارا مرتاض هجري
17. دکتر عباس مكارم
18. دکتر مير هادي موسوي
19. دکتر عظيم ميرزازاده
20. دکتر وحيدزمان زاده
آموزش مجازی

آموزش مجازی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با اموزش مجازي و توليد محتواي مجازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه آموزش مجازی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر سيد ناصر استاد
2. دکتر مجيد اكبري
3. دکتر محمد برزگر
4. دکتر شعله بيگدلي
5. دکتر مهرنوش خشنودي فر
6. دکتر افسانه دهناد
7. دکتر فاطمه رجعتي
8. دکتر زهرا زاهدي
9. دکتر افشين صرافي نژاد
10. دکتر ناهيد ظريف صناعي
11. دکتر سليمه گوهري نژاد
12. دکتر ريتا مجتهدزاده
13. دکتر آيين محمدي
14. دکتر مژگان محمدي مهر
15. دکتر ارش نجيمي
16. دکتر عباسعلي نوريان
17. دکتر مينو يغمايي
18. دکتر نيكو يماني
روش تدریس

روش تدریس

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در زمينه روش تدريس مورد بررسي قرار مي گيرند.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه روش تدریس می باشند و عبارتند از:
1. دکتر اطهر اميد
2. دکتر ميترا اميني
3. دکتر شعله بيگدلي
4. دکتر اكرم ثناگو
5. دکتر ليلا مهستي جويباري
6. دکتر فريبا حقاني
7. دکتر فروزان خاتمي دوست
8. دکتر سكينه سبزواري
9. دکتر كامران سلطاني عربشاهي
10. دکتر مهدي سياح برگرد
11. دکتر فروزان شكوه
12. دکتر مهستي عليزاده
13. دکتر علي عمادزاده
14. دکتر علي كبير
15. دکتر حسين كريمي مونقي
16. دکتر مژگان محمدي مهر
17. دکتر نادر ممتاز منش
برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی درسی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با برنامه درسي و طراحي اموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه برنامه ریزی درسی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر حبيبه احمدي پور
2. دکتر مجيد اكبري
3. دکتر سميه اكبري فارمد
4. دکتر مريم اكبري لاكه
5. دکتر امامی رضوی
6. دکتر ليلا بذر افكن
7. دکتر شعله بيگدلي
8. دکتر فروزان خاتمي دوست
9. دکتر سيد منصور رضوي
10. دکتر مريم عليزاده
11. دکتر رضا غفاري
12. دکتر جواد كجوري
13. دکتر حسين كريمي مونقي
14. دکتر فاطمه كشميري
15. دکتر مژگان محمدي مهر
16. دکتر سارا مرتاض هجري
17. دکتر الهه ملكان راد
18. دکتر عظيم ميرزازاده
19. دکتر عصمت نوحي
20. دکتر نيكويماني
مدیریت و رهبری آموزشی

مدیریت و رهبری آموزشی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با سياست گذاري ،مديريت و رهبري اموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه مدیریت و رهبری آموزشی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر امير احمد اخوان
2. دکتر پيمان اديبي
3. دکتر مجيد اكبري
4. دکتر نعمت بيلان
5. دکتر شهرام توفيقي
6. دکتر فريبا جوكار
7. دکتر طاهره چنگيز
8. دکتر پيغام حيدرپور
9. دکتر محمودرضا دهقاني
10. دکتر يداله زارع زاده
11. دکتر زهره سهرابي
12. دکتر ساره خاتون شاكريان
13. دکتر ليدا شمس
14. دکتر محمد حسن شيخها
15. دکتر آرمين شيرواني
16. دکتر سعيد عسگري
17. دکتر مهستي عليزاده
18. دکتر رضا لباف قاسمي
19. دکتر عباس مكارم
20. دکتر ارش نجيمي
21. دکتر رامين همايوني زند
22. دکتر شهرام يزداني
روانشناسی شناختی

روانشناسی شناختی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با يادگيري، تفكر، استدلال و قضاوت در علوم پزشكي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. دکتر عطااله پورعباسي
2. دکتر سپيده جمشيديان
3. دکتر فريبا حقاني
4. دکتر سميه دلاوري
5. دکتر مهدي سياح برگرد
6. دکتر مهران سيف فرشد
7. دکتر فروزان شكوه
8. دکتر فاطمه كشميري
9. دکتر بهشيد گروسي
10. دکتر رقيه گندمكار
11. دکتر ارش ماني
12. دکتر عليرضا منجمي
13. دکتر حميد رضا ميري