کلان مناطق آمایشی

در اين كميته طرح هاي كلان مناطق آمايشي كه توسط نصر مورد تاييد قرار گرفته اند مورد بررسي قرار مي گيرد.