دکتر علی اکبر حق دوست

رئیس
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

دکتر سعید عسگری

مشاور و قائم مقام
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

دکتر شهرام یزدانی

معاون پژوهشی
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

دکتر امیراحمد اخوان

معاون توسعه مدیریت و منابع
مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی