مدیریت و رهبری آموزشی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با سياست گذاري ،مديريت و رهبري اموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه مدیریت و رهبری آموزشی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر امير احمد اخوان
2. دکتر پيمان اديبي
3. دکتر مجيد اكبري
4. دکتر نعمت بيلان
5. دکتر شهرام توفيقي
6. دکتر فريبا جوكار
7. دکتر طاهره چنگيز
8. دکتر پيغام حيدرپور
9. دکتر محمودرضا دهقاني
10. دکتر يداله زارع زاده
11. دکتر زهره سهرابي
12. دکتر ساره خاتون شاكريان
13. دکتر ليدا شمس
14. دکتر محمد حسن شيخها
15. دکتر آرمين شيرواني
16. دکتر سعيد عسگري
17. دکتر مهستي عليزاده
18. دکتر رضا لباف قاسمي
19. دکتر عباس مكارم
20. دکتر ارش نجيمي
21. دکتر رامين همايوني زند
22. دکتر شهرام يزداني