تمدید فراخوان چهارم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

با توجه به درخواست مکرر پژوهشگران، فراخوان چهارم نصر به مدت 10 روز تا تاریخ 21 تیرماه 1398 تمدید گردید. این فراخوان در تاریخ 11 اردیبهشت 1398مصادف با آغاز برگزاری بیستمین همایش آموزش پزشکی اعلام گردید. اولویت های این فراخوان به شرح زیر میباشد:

کمیته برنامه ریزی درسی

- تعیین چارچوب صلاحیت های گروه رشته مقاطع مختلف (Competency Framework)
- طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت (Competency-based Curriculum Model)
- توسعه الگوی بهینه تخصصی سازی علوم پزشکی
- تعریف نقش و تحلیل وظایف نیروهای سلامت دهان و دندان
- طراحی الگوی عمومی دوره های آموزش دکتری (PhD) و پیشنهاد چارچوب اصلاحات برنامه های درسی متناظر
- بررسی امکان پذیری مدل کاهش طول دوره آموزش پزشکی عمومی و حذف دوره کارورزی و ارایه مدرک MBBS در ایران
- نیازسنجی از بازار خدمات سلامت در رابطه با آموزش های مهارتی و حرفه ای
- تحلیل گرایش های اخیر در روند برگزاری برنامه های آموزش مداوم در 5 سال اخیر
- طرح نیاز سنجی اولویت های آموزش مهارتی و حرفه ای در نظام سلامت ایران
- مطالعه تطبیقی نظام های احراز صلاحیت های حرفه ای آموزش مهارتی و حرفه ای در جهان و تدوین سند راهبردی آن در ایران

اولویت های نصر