فراخوان چهارم مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

به اطلاع می رساند، چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی در تاریخ 11 اردیبهشت ماه لغایت 11 تیرماه 1398 فعال می باشد.


اولویت های نصر