فراخوان دوم کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی

مولف گرامی، دومین فراخوان کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی فقط تا 31 مرداد 1398 جهت پذیرش کتاب فعال می باشد.

ضمنأ جهت استفاده از سایت و سامانه کمیسیون از مروگرهای Google Chrome , Firefox , Safari استفاده نمایید.


کمیسیون ارزشیابی متون