طرح های ستادی

در اين كميته طرح هايي كه به سفارش مستقيم مديريت ها و دبيرخانه هاي حوزه معاونت اموزشي انجام مي شود، بررسي مي گردد.