روش تدریس

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در زمينه روش تدريس مورد بررسي قرار مي گيرند.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه روش تدریس می باشند و عبارتند از:
1. دکتر اطهر اميد
2. دکتر ميترا اميني
3. دکتر شعله بيگدلي
4. دکتر اكرم ثناگو
5. دکتر ليلا مهستي جويباري
6. دکتر فريبا حقاني
7. دکتر فروزان خاتمي دوست
8. دکتر سكينه سبزواري
9. دکتر كامران سلطاني عربشاهي
10. دکتر مهدي سياح برگرد
11. دکتر فروزان شكوه
12. دکتر مهستي عليزاده
13. دکتر علي عمادزاده
14. دکتر علي كبير
15. دکتر حسين كريمي مونقي
16. دکتر مژگان محمدي مهر
17. دکتر نادر ممتاز منش