روانشناسی شناختی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با يادگيري، تفكر، استدلال و قضاوت در علوم پزشكي مورد بررسي قرار مي گيرد.
1. دکتر عطااله پورعباسي
2. دکتر سپيده جمشيديان
3. دکتر فريبا حقاني
4. دکتر سميه دلاوري
5. دکتر مهدي سياح برگرد
6. دکتر مهران سيف فرشد
7. دکتر فروزان شكوه
8. دکتر فاطمه كشميري
9. دکتر بهشيد گروسي
10. دکتر رقيه گندمكار
11. دکتر ارش ماني
12. دکتر عليرضا منجمي
13. دکتر حميد رضا ميري