برنامه ریزی درسی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با برنامه درسي و طراحي اموزشي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه برنامه ریزی درسی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر حبيبه احمدي پور
2. دکتر مجيد اكبري
3. دکتر سميه اكبري فارمد
4. دکتر مريم اكبري لاكه
5. دکتر امامی رضوی
6. دکتر ليلا بذر افكن
7. دکتر شعله بيگدلي
8. دکتر فروزان خاتمي دوست
9. دکتر سيد منصور رضوي
10. دکتر مريم عليزاده
11. دکتر رضا غفاري
12. دکتر جواد كجوري
13. دکتر حسين كريمي مونقي
14. دکتر فاطمه كشميري
15. دکتر مژگان محمدي مهر
16. دکتر سارا مرتاض هجري
17. دکتر الهه ملكان راد
18. دکتر عظيم ميرزازاده
19. دکتر عصمت نوحي
20. دکتر نيكويماني