اعضاء کمیسیون:

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع مرجع علوم پزشکی از اعضای ذیل تشکیل می گردد:

• جناب آقای دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس کمیسیون
• جناب آقای دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• جناب آقای دکتر باقر لاریجانی دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی
• جناب آقای دکتر حسن رزمی دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی
• جناب آقای دکتر محمد شریف زاده دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی
• جناب آقای دکتر جمشید حاجتی دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
• سرکار خانم دکتر فاطمه سادات نیری دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی
• جناب آقای دکتر ناصر سیم فروش به عنوان عضو حقیقی کمیسیون
• جناب آقای دکتر محمد علی محققی به عنوان عضو حقیقی کمیسیون
• جناب آقای دکتر محمدحسین آیتی به عنوان عضو حقیقی و دبیر کمیسیون
 • دکتر باقر لاریجانی
  رئیس کمیسیون
 • دکتر ناصر سیم فروش
  عضو حقیقی کمیسیون
 • دکتر محمدعلی محققی
  عضو حقیقی کمیسیون
 • دکتر محمدحسین آیتی
  عضو حقیقی و دبیر کمیسیون
 • دکتر رضا ملک زاده
  معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • دکتر حسن رزمی
  دبیر شورای آموزش دندان پزشکی و تخصصی
 • دکتر محمد شریف زاده
  دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی
 • دکتر جمشید حاجتی
  دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی
 • دکتر فاطمه سادات نیری
  دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی