ارزشیابی

اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با ارزشيابي موسسه، ارشيابي برنامه، ارزشيابي استاد و ارزشيابي دانشجو را مورد بررسي قرار مي دهد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه ارزشیابی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر مجيد اكبري
2. دکتر ميترا اميني
3. دکتر محمد جليلي
4. دکتر طاهره چنگيز
5. دکتر جمشيد حاجتي
6. دکتر فروزان خاتمي دوست
7. دکتر محبوبه خباز مافي نژاد
8. دکتر محمودرضا دهقاني
9. دکتر حبيب الله رضايي
10. دکتر فرهاد رمضاني بدر
11. دکتر جواد سراباداني
12. دکتر جواد كجوري
13. دکتر جليل كوهپايه زاده
14. دکتر رقيه گندمكار
15. دکتر نويد محمدي
16. دکتر سارا مرتاض هجري
17. دکتر عباس مكارم
18. دکتر مير هادي موسوي
19. دکتر عظيم ميرزازاده
20. دکتر وحيدزمان زاده