آموزش مجازی

در اين كميته طرح هاي پژوهشي در رابطه با اموزش مجازي و توليد محتواي مجازي مورد بررسي قرار مي گيرد.
اعضا این کمیته شامل صاحبنظران حوزه آموزش مجازی می باشند و عبارتند از:
1. دکتر سيد ناصر استاد
2. دکتر مجيد اكبري
3. دکتر محمد برزگر
4. دکتر شعله بيگدلي
5. دکتر مهرنوش خشنودي فر
6. دکتر افسانه دهناد
7. دکتر فاطمه رجعتي
8. دکتر زهرا زاهدي
9. دکتر افشين صرافي نژاد
10. دکتر ناهيد ظريف صناعي
11. دکتر سليمه گوهري نژاد
12. دکتر ريتا مجتهدزاده
13. دکتر آيين محمدي
14. دکتر مژگان محمدي مهر
15. دکتر ارش نجيمي
16. دکتر عباسعلي نوريان
17. دکتر مينو يغمايي
18. دکتر نيكو يماني